Xymon
Current Status
Thu Jul 09 03:24:11 2020


   

SMB-Gateway

apt clientlog conn cpu dirtyvcs disk files info inode libs memory misc mq msgs ntpq ports procs sftbnc smb ssh sysparms trends upd vuln

  phd-smbgateapt:green:5d20h40m clientlog:green:129.132.80.11 conn:green:127d19h41m cpu:green:19d08h54m dirtyvcs:green:308d20h12m disk:green:308d20h12m files:green:308d20h12m info:green:129.132.80.11 inode:green:308d20h12m libs:yellow:19d09h08m memory:green:7d21h02m misc:green:177d06h42m mq:green:308d20h12m msgs:green:308d20h12m ntpq:green:231d17h03m ports:green:308d20h12m procs:green:111d07h26m sftbnc:green:308d20h12m smb:green:5d20h41m ssh:green:8d20h56m sysparms:green:524d17h44m trends:green:129.132.80.11 upd:green:5d16h58m vuln:red:230d15h30m

 

Gateways

apt bkp clientlog conn cpu dirtyvcs disk files http hwerr info inode ipmi libs memory misc mq msgs ntpq ports procs ps raid sftbnc ssh sysparms temp trends upd vuln

  hirzliapt:green:31d20h49m bkp:green:138d16h30m clientlog:green:129.132.89.144 conn:green:127d19h41m cpu:green:86d16h31m dirtyvcs:green:71d04h15m disk:green:246d12h50m files:green:246d12h50m - hwerr:green:246d12h50m info:green:129.132.89.144 inode:green:246d12h50m ipmi:red:acked:27d13h06m libs:yellow:77d20h56m memory:green:246d12h50m misc:green:246d12h50m mq:green:246d12h50m msgs:green:128d19h26m ntpq:green:225d10h58m ports:green:246d12h50m procs:green:59d20h40m ps:green:246d12h49m raid:green:246d12h50m sftbnc:green:246d12h50m ssh:green:86d17h32m sysparms:clear:861d11h25m temp:green:246d12h50m trends:green:129.132.89.144 upd:green:28d20h22m vuln:green:86d17h28m
  griphookapt:green:2d20h52m bkp:green:138d16h30m clientlog:green:129.132.89.142 conn:green:55d17h24m cpu:green:55d16h24m dirtyvcs:green:268d12h25m disk:green:889d11h04m files:green:889d11h01m - hwerr:green:889d11h04m info:green:129.132.89.142 inode:green:889d11h04m ipmi:green:134d16h07m libs:yellow:329d20h42m memory:green:689d10h35m misc:green:244d18h08m mq:green:889d11h04m msgs:green:127d19h21m ntpq:green:127d19h37m ports:green:889d11h04m procs:green:59d20h52m ps:green:889d11h11m - sftbnc:green:889d11h04m ssh:green:55d17h23m sysparms:clear:889d13h37m temp:green:55d17h35m trends:green:129.132.89.142 upd:green:28d20h21m vuln:green:55d17h19m
  aethonan- - - conn:clear:112d14h50m - - - - http:clear:2000d11h52m - info:green:192.33.98.150 - - - - - - - - - - - - - ssh:clear:2000d11h52m - - trends:green:192.33.98.150 - -
Xymon 4.3.28